อาสาสาร ฉบับเดือนตุลาคม​ พ.ศ. 2564

1

สโมสรอาสากาชาดเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากพฤกษากาชาดในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563
วันที่ 16 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นำคณะที่ปรึกษาและกรรมการสโมสรอาสากาชาดเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากพฤกษากาชาดในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 4,232,479.74 บาท เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในการนี้ ที่ปรึกษาและกรรมการสโมสรอาสากาชาดร่วมถวายเงิน รวมจำนวน 400,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2564
ขนาดไฟล์: 2.5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
5
8