หนังสือศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ปี 2560

book60_Page_01

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ในปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่หลวงของพสกนิกรชาวไทย ประชาชนต่างร่ำไห้เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักพระราชวังได้มีประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต พระองค์ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ได้ทรงงานอันเป็นคุณูปการแก่สภากาชาดไทยซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากทั่วประเทศ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงไว้ในทุกๆ ด้านเพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีมากมายจนมิอาจนับจำนวนได้ ด้วยพระองค์ทรงงานตามพระปฐมบรมราชโองการ ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้กรุณามอบบทความ “พระราชาของประชาชนผู้ทรงทศพิธราชธรรม” ที่ได้กล่าวถึงพระปฐมบรมราชโองการไว้ได้อย่างลึกซึ้ง ให้จัดพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกในวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยประจำปี ๒๕๖๐ นี้ จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลแด่ผู้บริจาคอวัยวะเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ เป็นต้นมา พร้อมทั้งได้จัดทำหนังสือที่ระลึกในวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา รายชื่อผู้มีจิตกุศลที่ได้บริจาคอวัยวะและศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นแล้ว ในปีนี้ คุณศุภยุทธ ทรัพย์ทองคำ ทายาทผู้บริจาคอวัยวะ และคุณรหัท อุดมเวศย์ ผู้ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจไปแล้ว กรุณามอบบทความที่บ่งบอกความรู้สึกของ “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ได้อย่างซาบซึ้ง และยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการปลูกถ่ายหัวใจและปอด ที่ได้เขียนเรื่องราวของการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย

จำนวนหน้า: 92 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 2560
ขนาดไฟล์: 21.44 MB
 
ตัวอย่าง:
book60_Page_01
book60_Page_07
book60_Page_08
book60_Page_10
book60_Page_11