หนังสือศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ปี 2561

book61_Page_01

๒๔ ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ นับถึงวันนี้ เป็นระยะเวลา ๒๔ ปี แล้ว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึ่งในวาระครบรอบการก่อตั้ง ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะจัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้บริจาคอวัยวะ และจัดพิมพห์นังสือที่ระลึกเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นต้นมา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ กิจกรรมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา และจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีจิตกุศลที่ได้บริจาคอวัยวะและศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นแล้ว

หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยในปีนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ “ผู้ให้” คือ คุณพนมพร เชื้อหมอดู ซึ่งเป็นบิดาของ คุณพงศกร เชื้อหมอดู และ คุณบุษดี จิตรีผ่อง มารดา คุณบุษญา จิตรีผ่อง และ คุณประคอง ชัยสุวรรณ ซึ่งเป็น “ผู้รับ” นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ทั้งด้านวิชาการ ด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานต่างๆตลอดปีที่ผ่านมาไว้ด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ขอขอบคุณบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดทำต้นฉบับ และการจัดพิมพ์ หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ทุกปีและยังสนับสนุนการจัดพิมพ์สื่ออื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมดีๆ มีคุณค่า อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยมาโดยตลอด และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริจาคอวัยวะและทายาททุกท่านที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จำนวนหน้า: 91 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 2561
ขนาดไฟล์: 17.16 MB
 
ตัวอย่าง:
book61_Page_01
book61_Page_06
book61_Page_07
book61_Page_09
book61_Page_10