หนังสือศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ปี 2562

book62_Page_01

๒๕ ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ในปีนี้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเปิดดำเนินการมาครบรอบ ๒๕ ปี ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานพอควรนับแต่เริ่มต้นภารกิจรับบริจาคอวัยวะที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังไม่รู้จัก ทั้งเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะ และการบริจาคอวัยวะ หรือภาวะสมองตายตลอดระยะเวลา ๒๕ ปีที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันพัฒนางานรับบริจาคอวัยวะเพื่อคนไทยทุกคน ผู้ที่มีความสำคัญที่สุดของงานรับบริจาคอวัยวะ คือ ผู้บริจาคอวัยวะที่ได้อุทิศอวัยวะของท่านเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้จัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้บริจาคอวัยวะ และเผยแพร่ภารกิจต่างๆ รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเป็นประจำทุกปี

หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๒๒ ในปีนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ “ผู้ให้” คุณณัฐกนก รัตนวิชัย มารดาของ คุณวรชาติ ขันตระกูล และ “ผู้รับ” คุณปุณฑริกา ไชยธวัชพงษ์ ซึ่งได้รับการปลูกถ่ายไตไปแล้ว มีสุขภาพแข็งแรงดี และสรุปผลจากการสัมมนาร่วมกันของโรงพยาบาลสมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบของการรับบริจาคอวัยวะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รอรับบริจาคอวัยวะที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ได้พัฒนา “คลังกระดูก” เพื่อให้สามารถนำเนื้อเยื่อที่บริจาคไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากที่สุด และได้รวบรวมกิจกรรมที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมาไว้ด้วย รวมทั้งจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีจิตกุศลที่ได้บริจาคอวัยวะและศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นแล้ว

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ มาโดยตลอด ขอขอบคุณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยทุกปี และยังสนับสนุนการจัดพิมพ์สื่ออื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมดีๆ มีคุณค่า อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

จำนวนหน้า: 88 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 2562
ขนาดไฟล์: 4.8 MB
 
ตัวอย่าง:
book62_Page_01
book62_Page_06
book62_Page_07
book62_Page_10
book62_Page_11