หนังสือศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ปี 2563

book63_Page_01

๒๖ ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางด้านรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมทั้งจัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างเป็นกลาง เสมอภาค ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เพื่อนำอวัยวะที่ได้รับบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในปีที่ ๒๖ นี้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้ก้าวไปสู่ความมั่นคงในการดำเนินงานรับบริจาคอวัยวะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากรัฐ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งผลสำเร็จเหล่านั้น เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ที่ได้บริหารจัดการระบบบริจาคอวัยวะอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ที่มีส่วนร่วมในงานด้านบริจาคอวัยวะทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ผสานความร่วมมือร่วมใจ ให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคม ในการช่วยเหลือผู้ป่วยอวัยวะล้มเหลวให้กลับมามีชีวิตใหม่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้วันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ซึ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้จัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เป็นประจำทุกปี โดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ กล่าวขอบคุณ และสรรเสริญผู้บริจาคอวัยวะ รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ปีนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ “ผู้ให้” นายธีธัช ติ๊บเตปิน ได้บริจาคไต ตับ ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง และดวงตา เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต เล่าเรื่องโดยนางสมหมาย ติ๊บเตปิน ซึ่งเป็นมารดากล่าวถึงลูกชายที่ได้สละอวัยวะเป็นของขวัญอันมีค่ายิ่ง และเรื่องราวดีๆ ของ “ผู้รับ”นายรชานนท์ รุ่งสว่าง ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นของขวัญชีวิตใหม่ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมกิจกรรมด้านวิชาการ การปฎิบัติการ การบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ และรายนามผู้บริจาคอวัยวะทั้งหมดที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้นำอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว

ด้วยความสำเร็จที่เป็นแรงผลักดันในการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนของ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ที่ได้วางแบบแผนระบบการบริจาคอวัยวะ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทำให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เป็นหน่วยงานที่ยืนหยัดมั่นคง เป็นที่ไว้วางใจจากทุกฝ่ายจนมาถึง ๒๖ ปี

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ขอขอบคุณหน่วยงาน และผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ มาโดยตลอด ทั้งในส่วนของงานด้านปฎิบัติการรับบริจาคอวัยวะ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินบางกอกแอร์แวย์ส กองบินตำรวจ นักบินจิตอาสา และด้านประชาสัมพันธ์มี บริษัท สิทธิผล ๑๙๑๙ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ทุกปี และยังสนับสนุนการจัดพิมพ์สื่ออื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมดีๆ มีคุณค่า อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

อนึ่ง งานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ในปี ๒๕๖๓ ได้งดเว้นเพราะการระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ และการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยได้ล่าช้าออกไป ทางศูนย์ฯ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

จำนวนหน้า: 91 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 2563
ขนาดไฟล์: 30.98 MB
 
ตัวอย่าง:
book63_Page_01
book63_Page_07
book63_Page_09
book63_Page_10
book63_Page_11