หนังสือศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ปี 2564

book64_Page_01

Bloom A New Life

นับเป็นเวลามากกว่า ๒๗ ปี ของการจัดทำดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เป็นศูนย์รับแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะจากผู้มีจิตกุศลตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เป็นศูนย์กลางรับลงทะเบียนผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคอวัยวะและจัดสรรอวัยวะและเนื้อเยื่อที่ได้รับบริจาคทั่วประเทศ ด้วยความเสมอภาค ถูกต้องตามหลักวิชาการตรงตามมาตรฐาน

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้วันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็นคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จึงได้จัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงและบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะของตนเองให้เป็นทานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเพื่อให้ผู้ได้รับอวัยวะได้มีโอกาสแสดงนํ้าใจขอบคุณความเอื้ออารีของผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต รวมถึงญาติของผู้บริจาคอวัยวะ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ คำนึงถึงผลกระทบของการจัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน อันได้แก่ญาติผู้บริจาคอวัยวะ ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงผู้มีอุปการคุณทุกท่านจึงจำเป็นต้องงดการจัดงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะประจำปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ยังคงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต และได้จัดทำหนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ดังเดิม โดยได้รวบรวมรายนามผู้บริจาคอวัยวะที่ได้นำอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้ว รวมถึงเรื่องราวของ “ผู้ให้” เด็กหญิงสรสวรรค์ สุขชื่น ผู้บริจาคตับ ไต และดวงตาเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต เล่าเรื่องโดยคุณสุทธิรัตน์ สุขชื่น ซึ่งเป็นมารดากล่าวรำลึกถึงบุตรสาวที่ได้สละอวัยวะเป็นของขวัญอันมีค่ายิ่งและเรื่องราวดีๆ ของ “ผู้รับ” เด็กชายวงศธร คล้ายนิ่ม ที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจเป็นของขวัญชีวิตใหม่เล่าเรื่องโดยคุณณเรศ คล้ายนิ่ม และคุณอำพร คล้ายนิ่ม ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจ

การจัดทำหนังสือเล่มนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี และยังสนับสนุนการจัดพิมพ์สื่ออื่นๆ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณหน่วยงาน ตลอดจนผู้ที่ได้ให้การสนับสนุนศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ มาโดยตลอด อาทิ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กองบินตำรวจ ชมรมนักบินจิตอาสา หน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนกระบวนการบริจาคอวัยวะ รวมถึงคลังเนื้อเยื่อ สุดท้ายบุคคลสำคัญคือผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตที่มอบอวัยวะให้เป็นของขวัญแก่ผู้รอรับอวัยวะ

จำนวนหน้า: 88 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 2564
ขนาดไฟล์: 2.12 MB
 
ตัวอย่าง:
book64_Page_01
book64_Page_07
book64_Page_10
book64_Page_11
book64_Page_12