หนังสือพระราชกรณียกิจ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พ.ศ. 2564

e-book-พระราชกรณียกิจ_64_compressed_page-0001

หนังสือพระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2564 เป็นการประมวลพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยหลากหลายประการ ทั้งทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดเขาสุกิม จังหวัด
จันทบุรี พร้อมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
บำรุงสภากาชาดไทย เป็นต้น
สภากาชาดไทยองค์การสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทยอย่างล้นพ้น พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ตกทุกข์
ได้ยากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภากาชาดไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จำนวนหน้า: 98 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 2564
 
ตัวอย่าง:
e-book-พระราชกรณียกิจ_64_compressed_page-0001
e-book-พระราชกรณียกิจ_64_compressed_page-0002
e-book-พระราชกรณียกิจ_64_compressed_page-0003