พระราชกรณียกิจ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พ.ศ. 2562

พระราชกรณียกิจ 2562_Page_001

คำนำ

หนังสือพระราชกรณียกิจ ประจำปี พุทธศักราช 2562 เป็นการประมวลพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ได้ทรงปฏิบัติทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่าน

สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยหลากหลายประการ อาทิ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ซึ่งมีการประชุมทุกสามเดือน รวมทั้งการประชุมคณะ
กรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย การพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับในส่วนภูมิภาค เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เป็นต้น

สภากาชาดไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านในฐานะองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงปฏิบัติภารกิจตามปณิธานของสภากาชาดไทยอันเป็นองค์การสาธารณกุศลเพื่อมนุษยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของสังคม เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจของประชาชน และเป็นที่พึ่งของผู้ทุกข์ยาก

จำนวนหน้า: 128 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 2562
ขนาดไฟล์: 72 MB
 
ตัวอย่าง:
พระราชกรณียกิจ 2562_Page_001
พระราชกรณียกิจ 2562_Page_004
พระราชกรณียกิจ 2562_Page_007
พระราชกรณียกิจ 2562_Page_008
พระราชกรณียกิจ 2562_Page_009