หนังสือพระราชกรณียกิจ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พ.ศ. 2561

พระราชกรณียกิจ 2561_Page_001

คำนำ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ได้เสด็จมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2520 และได้ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยติดต่อกันมาโดยสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน

หนังสือพระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เป็นฉบับที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในปี พ.ศ. 2561 มีอยู่มากและหลากหลายประการ ซึ่งอาจประมวลสรุปได้เป็น สามประการ คือ

  • ประการแรก เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน
  • ประการที่สอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย
  • ประการที่สาม เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานพิธีต่าง ๆ อาทิ ทรงบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันสถาปนาสภากาชาดไทย 26 เมษายนของทุกปี และทรงเป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย เป็นต้น

สภากาชาดไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้ทรงบำเพ็ญ เพื่อให้สภากาชาดไทยอันเป็นองค์การสาธารณกุศล เพื่อมนุษยธรรม ปฏิบัติภารกิจตามปณิธานของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์สุขของสังคม เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจของประชาชน และเป็นที่พึ่งของผู้ทุกข์ยาก

จำนวนหน้า: 146 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 2561
ขนาดไฟล์: 27 MB
 
ตัวอย่าง:
พระราชกรณียกิจ 2561_Page_001
พระราชกรณียกิจ 2561_Page_004
พระราชกรณียกิจ 2561_Page_007
พระราชกรณียกิจ 2561_Page_008
พระราชกรณียกิจ 2561_Page_009