สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

1

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย” แห่งที่ 2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาขาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ ๆ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาขาดไทย” ขึ้นเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดังกล่าว แห่งแรกจัดตั้งที่จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2563 แห่งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว วันที่ 20 -29 พฤษภาคม 2563 แห่งที่ 3 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563 แห่งที่ 4 กรุงเทพมหานคร ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563 แห่งที่ 5 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11-20 มิถุนายน 2563 โดยผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมทั้งสิ้น 5 จังหวัด จำนวน 105,995 ชุด จังหวัดสระแก้ว มีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีปิด วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีนางเบญจมาศ นันทโพธิ์เดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นหัวหน้าครัวพระราชทาน ฯ ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำนวน 17,823 ชุด

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 24 ฉบับที่ 301 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
12