สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

1

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ให้บริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดแรกระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาขาดไทย” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานเป็นแห่งแรก ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก เชื้อซาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใด ๆ และจะคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาด มีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากร ที่เตรียมเครื่องปรุงจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายก็ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

ทั้งนี้ได้แจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมทั้งสิ้น 15,599 ชุด โดยมีนายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิปิดครัว มีนางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นหัวหน้าครัวพระราชทาน ฯ

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 24 ฉบับที่ 300 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
12