สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

article_20220803155531_Page_01

โครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย เพื่อผู้ด้อยโอกาส จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมพยาบาล และอาสาสมัคร ในโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทาง ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ปฏิบัติงานตรวจการทำงานของหู และระบบโสตประสาทเพื่อวัดระดับการได้ยิน และมอบเครื่องช่วยการได้ยินระดับ ปานกลาง – รุนแรง จำนวน 18 เครื่อง และเครื่องช่วยการได้ยินระดับรุนแรงมากจำนวน 36 เครื่อง ให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี ในการนี้ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางฯ ในโอกาสนี้ด้วย

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 15 MB
 
ตัวอย่าง:
article_20220803155531_Page_01
article_20220803155531_Page_02
article_20220803155531_Page_03