สารบรรเทาทุกข์ ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

1

พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ประดิษฐาน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพ ฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมกับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมและตรวจรับพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิกรสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เข้าเยี่ยมชมพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ภายหลังการตรวจรับ ซึ่งประดิษฐาน ณ สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย ซอยแพร่งภูธร ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชโอรส และพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ที่ประสูติแต่สมเด็จพระปิดุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรีฯ มี 2 พระองค์คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตน์โกสินทร และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ต้นราชสกุล บริพัตร

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์รพินิต ได้ทรงบริจาคเงินจากผู้ที่ทำบุญอุทิศถวายในงานพระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ซึ่งเป็นพระชนนี เป็นเงิน 28,948.41 บาท สร้างสถานีสุขุมาลอนามัย โดยย้ายมาสร้างที่เลขที่ 80 แพร่งภูธร ถ.อัษฎางค์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น สร้งบนที่ดินของกรมพระคลังข้างที่ เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ซึ่งเคยดำงตำแหน่ง “อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดง” พระองค์หนึ่ง คำใช้จ่ายในการก่อสร้าง 17,712.21 บาท คงเหลือเงิน 11,236,20 บาท จึงโปรดให้นำไปตั้งทุนนามว่า “ทุนสุขุมาลอนามัย” เพื่อใช้ในการบำรุงสถานีกาชาดต่อไปปีที่ 25 ฉบับที่ 309 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 25 ฉบับที่ 309 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
6
12