สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

Edit1-NBC1-Jan-Feb20_Page_01

Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต

จากสถิติปี 2561 พบว่าผู้บริจาคโลหิตปีละ1 ครั้งทั่วประเทศ มีจำนวนมากถึง 68.49% หากมีการเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิตอีกคนละ 1 ครั้ง จะทำให้ได้รับโลหิตและส่วนประกอบโลหิต จำนวนเพิ่มขึ้น 1,034,688 ยูนิต (คิดเป็น 5%) ตามเป้าหมายของโครงการ จึงเป็นที่มาของโครงการ “Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพียงแค่เริ่มต้นจากตัวเราเอง เพิ่มจำนวนครั้ง ในการบริจาคโลหิต จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 3 และจาก 3 เป็น 4 ครั้ง / ปี ก็สามารถที่จะเพิ่มโลหิต เพื่อสำรองไว้สำหรับผู้ป่วย ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา
ภูเก็ต งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
ขนาดไฟล์: 15 MB
 
ตัวอย่าง:
Edit1-NBC1-Jan-Feb20_Page_01
Edit1-NBC1-Jan-Feb20_Page_02
Edit1-NBC1-Jan-Feb20_Page_03
Edit1-NBC1-Jan-Feb20_Page_04
Edit1-NBC1-Jan-Feb20_Page_05