สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2562

Final-NBC6-Nov-Dec19_Page_01

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติคนใหม่ “ตอนรับดี มีน้ำใจ มีวินัย มีมาตรฐาน”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2505 ต่อจากนั้น ศึกษาต่อ M.S. (Biological Sciences) Univ. of Chicago, USA. ในปี พ.ศ. 2510 โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ชัยเวช ได้เริ่มรับราชการที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2510 และดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่างๆ อาทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และกรรมการที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น จุดเริ่มต้นกับงานบริการโลหิต ในปี พ.ศ. 2528 ท่านได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จนถึงปี พ.ศ. 2541 ท่านได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร ควบคู่กับการสร้างบุคลากร ส่งเสริมให้เรียนรู้และพัฒนางานให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ส่งผลให้มีการพัฒนางานที่โดดเด่น อาทิ ริเริ่มการผลิตถุงบรรจุโลหิตแทนการบรรจุโลหิตในขวดแก้ว ด้วยวิวัฒนาการการใช้ถุงบรรจุโลหิตที่ผลิตจากพลาสติกที่ใช้แพร่หลายทั่วโลก ข้อดี คือเป็นระบบปิด ปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน และสามารถนำไปแยกเป็นส่วนประกอบโลหิต เช่น เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือดและพลาสมา ใช้กับผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต น้ำยาตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เซรุ่มป้องกัน ไวรัสตับอักเสบ บี (HBIG) และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (HRIG) เป็นต้น จากความสำเร็จของการดำเนินงานและผลักดันโครงการต่างๆ ทำให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในด้านการจัดหาโลหิต และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ยกระดับสู่มาตรฐานสากล และ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อีกครั้ง ซึ่งท่านยังคงมุ่งมั่นสานต่อการพัฒนางานบริการโลหิตอย่างต่อเนื่องให้ก้าวไกล และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ผู้ป่วย และประชาชนคนไทยต่อไป

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
ขนาดไฟล์: 15 MB
 
ตัวอย่าง:
Final-NBC6-Nov-Dec19_Page_01
Final-NBC6-Nov-Dec19_Page_02
Final-NBC6-Nov-Dec19_Page_03