สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน กันยายน – ตุลาคม พ.ศ.2562

OK.-NBC5-Sep-Oct19-ver2_Page_01

ร่วมแบ่งปันความสุขบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือดในโครงการ “บอกบุญ ปันโลหิตให้น้อง”

ปัจจุบัน มีผู้ป่วยเด็กโรคเลือด โดยเฉพาะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูก ต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นประจำตลอดชีวิต โดยในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียประมาณ 6 แสนคน และในแต่ละปีจะมีเด็กทารกเกิดใหม่เป็นโรคนี้ประมาณ 12,125 ราย (ข้อมูลจากกรมการแพทย์) โลหิตที่ได้รับจากการบริจาคร้อยละ 23 จะถูกนำไปใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฮีโมฟีเลีย เกล็ดเลือดต่ำ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีนโยบายหลักในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอ มีคุณภาพปลอดภัยเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละวันต้องจัดหาโลหิตให้ได้อย่างน้อยวันละ 1,800 – 2,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศโลหิตที่ได้รับบริจาคจะถูกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 60% และส่งไปยังต่างจังหวัด 40% เพื่อสำรองที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และงานบริการโลหิต 13 แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ปัญหาของการจัดหาโลหิตไม่ได้ตามเป้าหมาย อันเนื่องมาจากการบริจาคโลหิตที่ไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในบางช่วงของแต่ละเดือน หรือขาดแคลนโลหิตในบางกรุ๊ป ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการ “บอกบุญ ปันโลหิตให้น้อง” ขึ้น เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยโรคเลือด และเชิญชวนผู้บริจาคโลหิต และประชาชนทั่วไปร่วมแบ่งปันความสุขร่วมบริจาคของเล่น และตุ๊กตา ในสภาพดี ตลอดเดือนกันยายน 2562 เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจกับน้องๆ ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดและเด็กพิเศษ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มูลนิธิเพื่อการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถีและกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และในโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป

บริจาคโลหิต ของเล่นและตุ๊กตา ตลอดเดือนกันยายน 2562 ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา และในส่วนภูมิภาค ได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ?ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1752, 1761, 1771

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562
ขนาดไฟล์: 20 MB
 
ตัวอย่าง:
OK.-NBC5-Sep-Oct19-ver2_Page_01
OK.-NBC5-Sep-Oct19-ver2_Page_02
OK.-NBC5-Sep-Oct19-ver2_Page_03