สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2562

OK.-NBC4-Jul-Aus19-1_Page_01

สารบริการโลหิตฉบับเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมนี้ เป็นเดือนที่มีวาระโอกาสอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย

เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการ “พสกนิกรชาวไทย ทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ทั่วประเทศ รวมใจกันทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคมโดยพร้อมเพรียงกัน และในเดือนสิงหาคม เป็นอีกหนึ่งวาระโอกาสที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือ วันที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมในการทำความดี โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562
ขนาดไฟล์: 16 MB
 
ตัวอย่าง:
OK.-NBC4-Jul-Aus19-1_Page_01
OK.-NBC4-Jul-Aus19-1_Page_02
OK.-NBC4-Jul-Aus19-1_Page_03