สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2565

NBC1-Mar-Apr22_Page_01

“เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ” บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ตลอดเดือนเมษายน 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน ทรงประกอบพระราชกรณียกิจให้เกิดประโยชน์เป็นคุณูปการแก่มวลมนุษยชาติ ทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทรงสนพระราชหฤทัยในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทย ที่จัดเป็นภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส การให้การรักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล การให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บป่วย และต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะด้านภารกิจหลักด้านการจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยและให้ความสำคัญ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ เข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตแก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นความปิติยินดี และภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างยิ่ง ทำให้มีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นทุกปี นอกจากนี้ยังทรงติดตามและให้การชี้แนะแนวทางการพัฒนางานบริการโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนร่วมแสดงความจงรักภักดีและขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตกับโครงการ “เรารักกรมสมเด็จพระเทพ ฯ” บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ตลอดเดือนเมษายน 2565

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
NBC1-Mar-Apr22_Page_01
NBC1-Mar-Apr22_Page_02
NBC1-Mar-Apr22_Page_03
NBC1-Mar-Apr22_Page_04
NBC1-Mar-Apr22_Page_05