สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564

Final-NBC4-Jul-Aus21_Page_01

เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงสนับสนุนสภากาชาดไทย ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย รวมทั้ง ทรงสนับสนุนงานบริการโลหิต โดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2499 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 65 ปี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทย รวมทั้ง ทรงสนับสนุนงานบริการโลหิต โดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ซึ่งเป็นแรงจูงใจ และเป็นความปีติภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างยิ่ง เป็นผลให้งานบริการโลหิตดำเนินการด้วยความเจริญก้าวหน้าตลอดมา

เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม นับเป็นวาระโอกาสสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี ในโครงการ “จิตอาสา ทำความดีบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ตลอดเดือนกรกฎาคม 2564 และ โครงการ “จิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ตลอดเดือนสิงหาคม 2564

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
Final-NBC4-Jul-Aus21_Page_01
Final-NBC4-Jul-Aus21_Page_02
Final-NBC4-Jul-Aus21_Page_03
Final-NBC4-Jul-Aus21_Page_04
Final-NBC4-Jul-Aus21_Page_05