สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2563

Final-NBC4-Jul-Aus20_Page_01

ทรงพระเจริญ

สารงานบริการโลหิตฉบับเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมนี้ เป็นเดือนที่มีวาระโอกาส อันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จึงได้จัดทำโครงการ “พสกนิกรชาวไทย ทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมใจกันทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม

และในเดือนสิงหาคม เป็นอีกหนึ่งวาระโอกาสที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย คือ วันที่ 12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมในการทำความดี โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์: 15 MB
 
ตัวอย่าง:
Final-NBC4-Jul-Aus20_Page_01
Final-NBC4-Jul-Aus20_Page_03
Final-NBC4-Jul-Aus20_Page_03
Final-NBC4-Jul-Aus20_Page_04
Final-NBC4-Jul-Aus20_Page_05