สารงานบริการโลหิต ฉบับเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

OK.-NBC1-Jan-Feb-19_Page_01

ปี 2562 ศูนย์บริการโลหิตฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 ด้วยนโยบายที่เป็นเลิศ มุ่งพัฒนางานบริการโลหิตเทียบเท่าสากล
13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่าง ๆ จนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อาทิ

ด้านการจัดหาโลหิต

 • จัดหาโลหิตได้ตามที่องค์การอนามัยโลก กำหนด
 • ขยายการจัดหาโลหิตไปยังภูมิภาคทั่วประเทศ 14 แห่ง

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางการคัดกรองโลหิตที่ได้รับบริจาคทั่วประเทศ โดยใช้วิธีอณูชีววิทยา ตรวจ (Nucleic Acid Amplification Technology, NAT)
 • มีระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ 15189
 • WHO แต่งตั้งให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทางด้านเวชศาสตร์บริการโลหิต
 • การผลิตถุงบรรจุโลหิตระบบดิจิทัลที่ทันสมัย
 • การผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต การผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบบี, เซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้า
 • การจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา เพื่อสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ยา 3 ชนิด คือ อัลบูมินอิมมูโนโกลบูลิน และแฟคเตอร์ VIII แห่งแรกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • การจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เพื่อจัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย

ด้านวิชาการ

 • จัดประชุมวิชาการประจำปี การจัดทำหนังสือวิชาการ เช่น วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ฯลฯ
 • จัดทำนโยบายบริการโลหิตแห่งชาติ (National Blood Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานด้านงานบริการโลหิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
 • ปี 2019 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้เป็นเจ้าภาพ 30th Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion (ISBT) ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นการจัดประชุมนานาชาติธนาคารเลือดทั่วโลก

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ครบ 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ ยึดมั่นและมุ่งมั่นในปณิธานที่จะจัดหาโลหิตบริจาคที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ตลอดไป

จำนวนหน้า: 12 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
ขนาดไฟล์: 15 MB
 
ตัวอย่าง:
OK.-NBC1-Jan-Feb-19_Page_01
OK.-NBC1-Jan-Feb-19_Page_02
OK.-NBC1-Jan-Feb-19_Page_03