วารสาร ฬ ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

Chula_vol75_2022JUN (1)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2499 และโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการสภากาชาดไทยเข้าเฝ้ารับพระราชทานเลี้ยง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในขณะนั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต เป็นอุปนายกสภากาชาดไทย

ในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงรับพระราชภารกิจด้านมนุษยธรรม การบรรเทาทุกข์ การบริการโลหิต ทะนุบำรุงกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา การขยายเครือข่ายสถานีกาชาดและเครือข่ายเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศกิจการด้านต่างประเทศทรงช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรเป็นองค์กรแรก นอกจากนี้ยังทรงต้อนรับประมุขและพระราชอาคันตุกะจากนานาประเทศในฐานะองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติ

จำนวนหน้า: 32 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 75 มิถุนายน 2565
ขนาดไฟล์: 10 MB
 
ตัวอย่าง:
Chula_vol75_2022JUN (1)
Chula_vol75_2022JUN (2)
Chula_vol75_2022JUN (3)
Chula_vol75_2022JUN (4)
Chula_vol75_2022JUN (5)