วารสาร ฬ ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ฉบับเดือนตุลาคม-พ.ศ.2563_Page_01

กิจกรรมและงานประชุมวิชาการ
การจัดงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้แก่สังคม

การยกระดับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่เพียงแต่มุ่งส่งเสริมในด้านอุปกรณ์เครื่องมือให้ทันสมัยเท่านั้น ยังให้ความสำคัญในด้านการวิจัยและต่อยอดองค์ความรู้ของบุคลากรอยู่เสมอ ทั้งการสนับสนุนการวิจัยสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงการจดั ประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของบุคลากร ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ โดยในปีนี้การประชุมวิชาการประจำปี ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคมนี้ ซึ่งความน่าสนใจอื่นๆ ภายในงานนี้ ทุกท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์เรื่องจากปก

นอกจากงานประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ในเดือนตุลาคมนี้ยังมีการจัดงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลตนเองอย่างถูกต้องตามหลักเวชศาสตร์ฟื้นฟู อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมด้านการรักษาจากฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์บ้านเลขที่ 1873

กิจกรรมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นทั้งหมดนี้ ล้วนแต่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมโลก เช่นเดียวกับที่วารสาร ฬ จะยังคงนำเสนอเรื่องราวดีๆ อัดแน่นด้วยสาระและประโยชน์เพื่อท่านผู้อ่านต่อไป

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 55 ตุลาคม 2563
ขนาดไฟล์: 28 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนตุลาคม-พ.ศ.2563_Page_01
ฉบับเดือนตุลาคม-พ.ศ.2563_Page_02
ฉบับเดือนตุลาคม-พ.ศ.2563_Page_03
ฉบับเดือนตุลาคม-พ.ศ.2563_Page_04
ฉบับเดือนตุลาคม-พ.ศ.2563_Page_05