วารสาร ฬ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2565_Page_01

ร่วมแรงร่วมใจ รวมพลัง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรหลากหลายวิชาชีพ มาร่วมกันขับเคลื่อน การก้าวสู่เป้าหมายนั้นจำเป็นต้องมีแนวทางและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน วารสาร ฬ ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารมาเล่าถึงเจตนารมณ์และทิศทางการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนัก เข้าใจและร่วมเป็นพลังผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าในแนวทางเดียวกัน

อีกทั้งยังนำเสนอเรื่องราวความก้าวหน้าทางการแพทย์หลายด้าน ได้แก่ การดูแลรักษาทารกในครรภ์ด้วยวิธีผ่าตัดความคืบหน้าของงานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคประชาชนมาโดยตลอด การได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุจากนวัตกรรม SightBand การได้รับรองคุณภาพระดับนานาชาติของศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์เสมือนจริงแห่งจุฬาลงกรณ์ (CHAMPS CENTER) เป็นต้น อันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าแม้ในช่วงเวลาการระบาดของโรคโควิด-19 แต่การรักษาพยาบาล การวิจัยและการพัฒนาในด้านอื่นๆ ยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สมกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นั่นคือ “การเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม ด้วยคุณภาพ มาตรฐานระดับนานาชาติ”

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 71 กุมภาพันธ์ 2565
ขนาดไฟล์: 80 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2565_Page_01
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2565_Page_02
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2565_Page_03
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2565_Page_04
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2565_Page_05