วารสาร ฬ ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2565

ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2565_Page_01

60 ปี วิสัญญีจุฬาฯ

เป็นประจำทุกปีที่วารสาร ฬ ในฉบับเดือนกันยายนจะรวบรวมรายชื่อบุคลากรของทั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ซึ่งบุคลากรทุกท่านล้วนเป็นแรงกำลังที่ช่วยให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เติบโตได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่มุ่งหมายไว้ บุคลากรทุกท่านล้วนเป็นเครื่องหมายแห่งอัตลักษณ์ของความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร วารสาร ฬ จึงขอใช้พื้นที่คอลัมน์เกียรติประวัติชาวจุฬาฯ เชิดชูและแสดงความขอบคุณบุคลากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

หมายเลข 60 ในฉบับนี้ นอกจากจะสื่อถึงการมาถึงหลักชัยวัยเกษียณบนเส้นทางทำงานของบุคลากรผู้ทรงคุณค่าแล้ว ยังเป็นวาระการครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เรื่องจากปกในฉบับนี้จึงรวบรวมประวัติศาสตร์ที่สำคัญของฝ่ายวิสัญญีวิทยา พร้อมทั้งเรียบเรียงเรื่องราวการทำงานอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากการระงับความรู้สึกที่หลายๆ คนอาจไม่เคยรู้มาก่อน อาทิ เรื่องราวการร่วมออกหน่วยแพทย์ของทีมวิสัญญีจิตอาสาในคอลัมน์คนจุฬาฯ และการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดจนช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขอีกครั้งของคลินิกระงับปวด และเส้นทางการทำงานของแพทย์เวชบำบัดวิกฤติประจำหอผู้ป่วยวิกฤติในคอลัมน์ Med to Meet You เรื่องราวเหล่านี้จะนำผู้อ่านไปรู้จักและเข้าใจบทบาทด้านต่างๆ ของวิสัญญีแพทย์ให้มากยิ่งขึ้นในวารสารฉบับนี้

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 78 กันยายน 2565
ขนาดไฟล์: 43 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2565_Page_01
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2565_Page_02
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2565_Page_03
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2565_Page_04
ฉบับเดือนกันยายน-พ.ศ.2565_Page_05