วารสาร ฬ ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2563_Page_01

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยพระราชทานชุดหุ่นยนต์ปิ่นโต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโต
(Pinto) และระบบ Tele-presence จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ารับพระราชทาน ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีด้วย

หุ่นยนต์ปิ่นโต (Quarantine Delivery Robot) เป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง
และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับศิษย์เก่าพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือและลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงลักษณะการใช้งานในพื้นที่จริงของโรงพยาบาลที่หุ่นยนต์จะต้องใช้งานได้สะดวก
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่าย และใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานน้อย ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงได้นำรถเข็นที่ใช้งานทั่วไปในโรงพยาบาลมาปรับ พร้อมทั้งติดตั้งระบบควบคุมการเคลื่อนที่จากระยะไกล จนกลายมาเป็นหุ่นยนต์ปิ่นโตที่สามารถทำงานควบคู่ไปกับระบบสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์และพยาบาลได้ในระยะไกล (Quarantine Tele-presence) คุณสมบัติโดดเด่นของหุ่นยนต์ปิ่นโตคือ สามารถช่วยบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในด้านการขนสง่ อาหารและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยโรคโควดิ -19โดยมีระบบควบคุมจากระยะไกลทำให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ขณะเดียวกันหน้าจอที่มาพร้อมกับรถเข็นจะทำหน้าที่เป็นจอสำหรับสื่อสารเพื่อให้แพทย์
และพยาบาลสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องอยู่ในระยะใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้นำหุ่นยนต์ปิ่นโตมาใช้ในบริเวณห้องฉุกเฉิน ทั้งยังพบว่าหุ่นยนต์ปิ่นโตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี หุ่นยนต์ปิ่นโตนี้นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 หรือ CU-RoboCovid โดยมี รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ International School of Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ นอกจากหุ่นยนต์ปิ่นโตที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้ว คณะผู้จัดทำมีแผนที่จะดำเนินการผลิตเพิ่มเติม เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัยอีกด้วย

ด้วยพระเมตตาของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ ยังความซาบซึ้งให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยในสุขภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพต่อไป

จำนวนหน้า: 28 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: 52 กรกฏาคม 2563
ขนาดไฟล์: 32 MB
 
ตัวอย่าง:
ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2563_Page_01
ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2563_Page_02
ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2563_Page_03
ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2563_Page_04
ฉบับเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2563_Page_05