ปีที่ 35 ฉบับที่ 1552 ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2563

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 336

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2553 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานประกาศนียบัตรกํากับพัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แต่พระสงฆ์ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และประกาศนียบัตรกํากับเหรียญ กาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคเงิน ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุน กิจกรรมด้านต่าง ๆ ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริจาค เซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ซึ่งสภากาชาดไทยได้นําไปใช้ประโยชน์แล้ว เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เพิ่ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์

จากนั้น เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระญาณสังวรฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบํารุงและจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์สําหรับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

 

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1552 ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8