ปีที่ 35 ฉบับที่ 1551 ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม 2563

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการ สภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังยาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25 โดยมี วาระต่าง ๆ อาทิ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 2 ของการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลการดําเนินงาน ของคณะกรรมการบริหารงานบุคศิล ประจําปี 2562 การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการเงินของสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่าง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1551 ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
5
8