นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน กรกฏาคม – กันยายน พ.ศ. 2565

TRM_Vol_233_page-0001

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2499 สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ในปี 2565 นับเป็นปีมหามงคลยิ่งในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี
นับแต่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา
สภากาชาดไทย ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาด
และสภากาชาดไทย ได้แก่ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้ การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การจัดหาโลหิตให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ป่วย การส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อน
ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการของสภากาชาดไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ พระองค์ได้
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วยพระองค์เอง ณ ห้องประชุม ตึกบริพัตร
เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทย และพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียด
ซึ่งประกอบด้วย ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การผลิตบุคลากรทางการแพทย์
และการพยาบาล การให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน
7 ประการ คือ มนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และ
ความเป็นสากล รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทยด้วย

จำนวนหน้า: 50 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ. 2565
 
ตัวอย่าง:
TRM_Vol_233_page-0001
TRM_Vol_233_page-0002
TRM_Vol_233_page-0003