นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2565

TRM_Vol_232_Page_01

นับตั้งแต่ปี 2560 ที่สภากาชาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย ประกอบด้วย ผู้บริหารสภากาชาดไทยผู้ทรงคุณวุฒิด้านแบรนด์และสื่อสารองค์กรระดับชาติ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจบทบาทของสภากาชาดไทย ซึ่งมีอาสาสมัครเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย

ในปี 2563 สภากาชาดไทยเริ่มกระบวนการพัฒนาโครงสร้างแบรนด์ใหม่อย่างเป็นระบบ และการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติให้สภากาชาดไทยใช้ตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ เพื่อสื่อสารตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่ไปยังเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประชาคมสภากาชาดไทย ให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง หลังจากนี้จะมีการพัฒนาตราสัญลักษณ์ของทุกหน่วยงาน ในสังกัดสภากาชาดไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

จำนวนหน้า: 52 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 232 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 10 MB
 
ตัวอย่าง:
TRM_Vol_232_Page_01
TRM_Vol_232_Page_02
TRM_Vol_232_Page_03