นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564

1

ประชุมผู้นำกาชาดและเสี้ยวสงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18

สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมทางไกลผู้นำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมประชุม 110 คน นำโดยประธานและเลขาธิการของกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ สภากาชาดไทย สภาเสี้ยววงเดือนแดงบรูไน ดารุสซาลาม กาชาดกัมพูชา สภากาชาดอินโดนีเชีย องค์การกาแดงลาว สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย สภากาชาดเมียนมา กาชาดฟิลิปปินส์ กาชาดสิงคโปร์ กาชาดติมอร์-เลสเต และสภากาชาดเวียดนาม รวมทั้งผู้บริหารของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สำนักเลขาธิการอาเซียน และศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการบริหารภัยพิบัติ ได้เข้าร่วมหารือในวาระต่างๆ
ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ ที่น่าสนใจ อาทิ การเผชิญความท้าทายโรคระบาดโควิด-19 การตอบโต้และการฟื้นตัวภายหลังโรคระบาด ความกั้วหน้าจากผลการประชุมผู้นำกาขาดและเสี้ยววงเดือนแดงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 17 ความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามคำมั่นของขบวนการกาขาด คำมั่นระดับภูมิภาค และคำมั่นระดับโลก การทำงานของเครือข่ายในสาขาต่าง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเตรียมความพร้อมเพื่อการประชุมตามธรรมนูญกาชาดระหว่างประเทศและการเลื้อกตั้งของขบวนการกาชาด ความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานอาเชียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการบริหารภัยพิบัติและสำนักเลขาธิการอาเชียน และการบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนวัคน ChulaCov19 โดย ศาสตราจาร นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสภากาชาดไทยได้ส่งมอบการเป็นเจ้าภาพในการประชุม ครั้งที่ 19 ในปี 2565 ให้แก่ สภาเสี้ยววงเดือนแดงบรูไนดารูสซาลาม

จำนวนหน้า: 20 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 230 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 6 MB
 
ตัวอย่าง:
1
7
20