นิตยสาร สนองโอฐ ฉบับเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2564

1

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเลขาธิการสภากาชาดไทยและที่ปรึกษาสภากาชาดไทย
นายแผน วรรณเมธี ได้ชอพระราชทานกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ขอลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภากาซาดไทย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาขาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆ ให้แต่งตั้งนายเตช บุนนาค ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทยสืบแทนต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง นายแผน วรรณเมธี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสภากาชาดไทย

จำนวนหน้า: 52 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ฉบับที่ 228 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 6 MB
 
ตัวอย่าง:
1
17
39