กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2562

1

ปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 9

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ทรงฟังปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 9 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้น ในหัวข้อ “กระบวนการสันติภาพอาเจะฮ์ คริสต์ศักราช 1999 – 2005 : กุญแจสําคัญสู่ทางออกที่ยั่งยืน” [Aceh Peace Process (1999 – 2005) : Keys to Final Solution] โดย นายฮัสซัน วิรายูดา (H.E. Dr.Hassan Wirajuda) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย หัวหน้าคณะเจรจาระหว่าง รัฐบาลอินโดนีเซียกับขบวนการอาเจะฮ์เสรี ขั้นที่ 1 โดยมีเนื้อหาของปาฐกถากล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย กับขบวนการอาเจะฮ์เสรี ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี 1976 – 1999 ความขัดแย้งทางอาวุธที่ยืดเยื้อ 23 ปี ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตราว 5,000 – 10,000 คน โดยแรงผลักดันที่นําไปสู่การพูดคุยของ ทั้งสองฝ่าย เกิดขึ้นหลังการจัดระเบียบใหม่ของรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการยุติความขัดแย้งในอาเจะฮ์โดยสันติวิธี กุญแจสําคัญ คือ การที่อินโดนีเซียเปิดกว้าง และเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น มีการเปิดรับความคิดใหม่ ๆ เพื่อหาทางออก จนนําไปสู่ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจอาเจะฮ์ เมื่อปี 2005

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1538 ปักษ์แรก เดือนกันยายน 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8