กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

1

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสวัสดิ์ โชติพานิช พร้อมครอบครัว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาลฯ กับ China Medical Board เรื่องการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยผ่านเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม และผู้ได้รับเหรียญรางวัล ประจําปีการศึกษา 2561 การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจําปีการศึกษา 2561 ผลการสรรหาคณบดี สํานักวิชาบัณฑิตศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานสถาบัน

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1532 ปักษ์แรก เดือนมิถุนายน 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8