กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาส 126 ปี สภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีถวาย ราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ 32 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสถานเสาวภา เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สภากาชาดไทย ครบ 126 ปี วันที่ 26 เมษายน 2562

จากวันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2436 จนกระทั่งปัจจุบัน พุทธศักราช 2562 นับเป็นระยะเวลา 126 ปีแล้ว ที่สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม หรือสภากาชาดไทย ได้ดําเนินภารกิจตามพระราชประสงค์แห่งองค์ผู้พระราชทานกําเนิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการสร้างสุขภาพดี คุณภาพชีวิต ที่ดี แก่ประชาชนที่ยากไร้ เดือดร้อน และด้อยโอกาส ให้ได้รับความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการเป็น องค์กรแห่งมนุษยธรรม ช่วยเหลือ บรรเทาความทุกข์ยาก

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1530 ปักษ์แรก เดือนพฤษภาคม 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8