กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม 2565

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส 108 ปี วันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (108 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 จากนั้น เสด็จฯ ไปยังชั้น 5 ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการพยาบาล สำหรับการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ อาทิ ห้องสาธารณภัย มีอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีเกิดสาธารณภัย ห้องการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนจำลองหอผู้ป่วยอายุรกรรม และห้องเรียนจำลองหอผู้ป่วยศัลยกรรม ห้องประชุม เพื่อการเรียนรู้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ต่อจากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้องสมุด ชั้น 2 ทรงเปิดนิทรรศการ “ตันธารแห่งมทากรุณาธิคุณ” พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นผู้วางรากฐานการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศให้มั่นคง และพระบรมวงศานุวงศ์ได้สืบสานพระราชปณิธานแห่งความการุณย์ต่อพสกนิกรชาวไทย ดุจดั่งเป็นต้นธารแห่งมหากรุณาธิคุณของปวงชนชาวไทย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1606 ปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม 2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8