กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนมีนาคม 2565

1

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 38

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาซาดไทย อุปนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 38 มีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและรายงานผลการดำเนินงานสภาวิชาการ ประจำปี 2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ผลการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1598 ปักษ์แรก เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8