กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ 2565

1

100 ปี ยุวกาชาดไทย… กับก้าวต่อไป

วันที่ 27 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในปี 2565 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ดำเนินงานมาอย่างยาวนาน ครบ 1 ศตวรรษ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและรักษาการ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวถึงการดำเนินงานกิ๊จการยุวกาชาด ก้าวต่อไปจากนี้ และกิจกรรมในปี 2565 เนื่องในโอกาส 100 ปี ยุวกาชาดไทย “ก้าวต่อไปของยุวกาชาดจะเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายสภากาชาดไทย ในการส่งต่ออาสายุวกาชาดไปเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยเป็นการทำงานที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสภากาชาดไทยที่ทำงานด้านอาสาสมัคร เพื่อก้าวสู่ความเป็น “One Red Cross one Volunteer” เพื่อผนึกกำลังให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือภารกิจของสภากาชาดไทย ภายใต้การมีฐานข้อมูลเดียวกัน มีการดูแลระบบอาสาสมัครที่เป็นระบบเดียวกัน และมีการสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน ขณะเดียวกันเราก็จะนำนโยบายของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนระหว่างประเทศที่สภากาชาดไทยเป็นสมาชิกอยู่ มาใช้ในการให้ความสำคัญกับเยาวชนในฐานะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ที่จะเป็นผู้ชับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน สังคมด้วยนวัตกรรม ความคิดใหม่ ๆ จากการเรียนรู้ การค้นคว้า การลงมือทำโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม และบทบาทในการเป็นผู้นำของเยาวชนในทุกระดับของกระบวนการอาสาสมัคร”

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1596 ปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8