กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2564

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหรความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 ผลการสรรหาคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1590 ปักษ์แรก ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8