กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนเมษายน พ.ศ.2562

1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 332

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานประกาศนียบัตรกํากับเหรียญ กาชาดสรรเสริญ แก่ผู้เสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตราย พระราชทานประกาศนียบัตรกํากับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยเหลืองาน และสนับสนุน กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตจาก กระแสโลหิต และผู้บริจาคโลหิต ครบ 100 ครั้ง พระราชทานประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ที่สภากาชาดไทยได้นําไปใช้ประโยชน์แล้ว

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1528 ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8