กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2564

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 โดยมีคณะกรรมการ สภากาชาดไทยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย มีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงนความก้าวหน้าการพัฒนาระบบทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ รายงานการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย เสนอการวางแผ่นพัฒนาแบรนด์ของสภากาชาดไทย สำนักงนจัดหารายได้ เสนอรายงานการจัดงานกาชาด ประจำปี 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รายงานโครงการมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โดยมีการลงพิกัด GPS ในฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน “พันภัย” เมื่อเกิดภัยพิบัติกลุ่มเปราะบาง จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที โดยในปีงบประมาณ 2564 จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ จำนวน 600,000 ราย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1576 ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2564
ขนาดไฟล์: 2.8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8