กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2563

1

ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดทัพทันวัฒนาราม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนิน ไปยังวัดทัพทันวัฒนาราม อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและโบราณสถานของวัติ การบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่าที่ชํารุตทรุดโทรม รวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ เรื่อง อสุภกรรมฐาน 10 ประการ ซึ่งวาดขึ้นเมื่อปี 2462

วัดทัพทันวัฒนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 273 หมู่ที่ 1 ตําบลทัพทัน อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 39 ไร่ 56 ตารางวา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2440 จากศรัทธาของประชาชน โดยเมื่อครั้งสมัยกรุงธนบุรีไทยได้ถูกข้าศึกรุกราน กองทัพไทยขับไล่ข้าศึกถอยล่นจากเมืองกําแพงเพชร มาทางเมืองอุทัยธานี ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกทัพติดตามข้าศึกมาทัน ณ ที่แห่งนี้ และโจมตีจนข้าศึกแตกพ่ายไป ชาวบ้านจึงให้เรียกว่า “ทัพทัน” ปัจจุบัน เสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม ศาสาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร หอระฆัง ศาลาบําเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 ปัจจุบันมีพระครูโฆษธรรมวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาจ มีพระภิกษุจําพรรษา 6 รูป และสามเณร 1 รูป

ทั้งนี้ ยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจํานวนเงิน 5,143,588 บาท ซึ่งจะนําไปใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ และภาพวาด จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1566 ปักษ์หลัง เดือนพฤศจิกายน 2563
ขนาดไฟล์: 9 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8