กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.2562

1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย และนายกสภาสถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18 มีวาระการประชุม อาทิ ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ และผู้อํานวยการสํานักงานสถาบัน นําเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณะกรรมการการเงิน การอนุมัติประกาศนียบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจําปี 2561 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร สิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1526 ปักษ์แรก เดือนมีนาคม 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8