กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนกันยายน 2563

1

ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ งดบริจาคโลหิต มีผลต่อผู้ป่วย

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยถึงการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ มีผลต่อผู้รับโลหิตว่า การรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย จำเป็นต้องมีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตจากผู้ที่มีสุขภาพดี และไม่มีความเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อโรคที่สามารถถ่ายทอดทางโลหิตไปสู่ผู้ป่วยได้ ดังนั้น หากผู้ที่จะบริจาคโลหิตทราบว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ขอให้งดการบริจาคโลหิตออกไป เพราะหากบริจาคโลหิตแล้ว โลหิตที่ได้รับบริจาคอาจนำเชื้อโรคถ่ายทอดไปให้แก่ผู้ป่วย และเพิ่มโรคแก่ผู้ป่วยได้ ซึ่งก่อนบริจาคโลหิตจะมีขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพ ให้ผู้บริจาคโลหิตตอบแบบสอบถามในแบบฟอร์มก่อนการบริจาคโลหิต โดยตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองตามความเป็นจริง ไม่ปิดบังข้อมูล หากมีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองขอให้งดการบริจาคโลหิต

การคัดกรองโลหิตบริจาคทางห้องปฎิบัติการ โลหิตที่ได้รับบริจาคจะถูกนำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจด้วยวิธีมาตรฐานลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อาจแฝงมากับโลหิตบริจาค โดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อเอดส์ หรือ HIV แต่หากผู้บริจาคโลหิตได้รับเชื้อ HIV ในระยะเริ่มต้น (window period) ภายใน 8 วันก่อนมาบริจาคโลหิต ก็ไม่สามารถที่จะตรวจพบได้เพราะเชื้อยังมีจำนวนน้อย แต่สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยที่ได้รับโลหิตนั้นได้ ดังนั้นก่อนการบริจาคโลหิตต้องแน่ใจแล้วว่าผู้บริจาคจะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผู้ป่วยที่รับบริจาคโลหิต

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1562 ปักษ์แรก เดือนกันยายน 2563
ขนาดไฟล์: 9 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8