กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม 2563

1

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย แห่งที่ 5 จังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ่านวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใย และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาศ ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งศรัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 5 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับนําไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิส-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวันที่ 12 มิถุนายน 2553
นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย

อาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ดําเนินการแจกจ่ายไปยังประชาชนในอําเภอต่าง ๆ ของ จังหวัดขอนแก่น วันละ 2,000 ชุด ระหว่างวันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2553

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1558 ปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8