กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนมิถุนายน 2563

1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและ เครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นแห่งที่ 9 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดําเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควต-19 ระลอกใหม่ โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และนายวชิระชัย คนวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ

ห้องตรวจหาเชื้อดังกล่ําวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนใช้ออกจากกัน และใช้ระบบ ควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของ เชื้อโรค โดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จํากัดได้ในเวลาเพียง 3 วัน จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการ ติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษา ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1556 ปักษ์แรก เดือนมิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
5
8