กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

1

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี 2563

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เผด็จแทนพระองค์ ไปในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ณ สนามศุภชลาศัย โอกาสนี้ ประทานโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ยุวกาชาดดีเด่น และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจําปี 2553

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และกรมพลศึกษา จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดขึ้น เป็นประจําทุกปี เพื่อระลึกถึงบุศศลสําคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาศ และให้สมาชิกยุวกาชาตมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและ ความสําคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาศ และบุคลากรทางด้านยุวกาชาดทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1548 ปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8