กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

1

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการ สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ งานบริการโลหิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 (30th Regional Congress of International Society of Blood Confusion (ISBT) 2019) ซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมพยาธิวิทยาคลินิกไทย จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต รวมทั้งเพื่อสนับสนุน การรักษาด้วยการให้โลหิตมีความปลอดภัยและเพียงพอทั่วโลก

โอกาสนี้ทรงฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “A World of safe Blood – Matching Donor and Patient for Transfusion in 21″ Century” โดย Prof. Dr.Martin L. Olsson President of ISBT จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการงานบริการโลหิตของประเทศไทย และนิทรรศการ 200 ปี องค์กรด้านงานบริการโลหิตระหว่างประเทศ (International Society of Blood Transfusion : ISBT)

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1544 ปักษ์แรก เดือนธันวาคม 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8