กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

1

พิธีพระชาชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิชาสภากาชาดไทย ประจําปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปยังห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 197 คน 

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ใจความว่า “บัณฑิตทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต พยาบาลแล้ว เชื่อว่าแต่ละคนคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาล ให้บรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญมั่นคง ในภายหน้า การจะทําให้ได้ดังที่กล่าวจําเป็นต้องอาศัยความรู้เป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับใช้ปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ในสาขาวิชาการพยาบาล ที่บัณฑิตเล่าเรียนมา และความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้อย่างที่เรียกกันว่า ความรู้รอบตัว ซึ่งเมื่อประกอบส่งเสริม เข้าด้วยกันแล้ว จะเกื้อกูลให้แต่ละคนเป็นผู้รู้ลึก รู้กว้าง และทันการณ์ทันสมัย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ให้ยิ่งลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอ แล้วนําความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน กับสถานการณ์ และกรณีต่าง ๆ บนพื้นฐาน ของจรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์สภากาชาดไทย และอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน ถ้าทําได้ ก็มั่นใจได้ว่า แต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ ความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง แก่วิชาชีพพยาบาล และแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืนแท้จริง”

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1542 ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8