กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

1

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจําปี 2562 โอกาสนี้ ประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ยุวกาชาดดีเด่น ประจําปี 2561 และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจําปี 2562
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเป็นประจําทุกปี เพื่อระลึกถึงบุคคลสําคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดและเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด โดยมีสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมงาน

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1524 ปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8